Představíme-li si přenosovou soustavu jako rybník s mnoha výpustěmi, funguje PST jako stavidlo, nebo naopak čerpadlo, které omezí, resp. zvýší průtok danou výpustí. V důsledku toho se změní průtoky vody uvnitř rybníka a všemi ostatními výpustěmi, které nejsou regulované. Omezení toku na jedné větvi oproti ostatním paralelním větvím sítě způsobí přerozdělení toků. Protože elektřina proudí cestou nejmenšího odporu, část toků se přesune na okolní, méně zatížená vedení.

NUTNÁ REGULACE

Společnost ČEPS staví tyto ochranné transformátory v rozvodně Hradec u Kadaně. Právě na propojení s Německem totiž vzniká nejvíc neočekávaných přetoků elektrické energie. Jednou z jejich hlavních a nejčastějších příčin je vysoká výroba ve větrných parcích u Baltského moře. Prudký rozvoj obnovitelných zdrojů vede v energetice v posledních letech k tomu, že primární už není poptávka po elektřině, ale její výroba podle přírodních podmínek. Pokud by se však tyto přetoky neregulovaly, mohly by přetížit některé části soustavy a v důsledku toho by mohlo dojít i k rozsáhlým výpadkům (blackoutům). PST transformátory jsou vhodným nástrojem k regulaci takových toků, ale pomohou zajistit také bezpečný provoz v době dlouhodobě vypnutých linek z důvodu údržby, rekonstrukcí nebo modernizací, které českou přenosovou soustavu v následujících letech nevyhnutelně čekají.

ZAJISTÍ STABILITU

První a zatím jediné plánované zařízení tohoto druhu v České republice uvede společnost ČEPS do provozu na konci roku 2016. Celkové investiční náklady na stavbu nepřesáhnou dvě miliardy korun. Transformátory jsou sice drahé, ale jejich životnost je odhadována až na 40 let. Kdyby došlo k jakémukoliv výpadku, tak ztráty by byly daleko větší, než jsou náklady na stavbu PST transformátorů. Nezávislé studie, které předcházely rozhodnutí o této investici, označily tyto stroje jako vhodné opatření pro zajištění stability české přenosové soustavy při nadměrných tranzitních tocích elektřiny v regionu střední a východní Evropy. Společnost ČEPS je proto přesvědčena, že se jí tato investice vyplatí.

Stavba PST je zařazena do Desetiletého plánu rozvoje sítí Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav a je rovněž součástí Plánu rozvoje přenosové soustavy ČR v letech 2015–2024, který byl schválen Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem.

PST transformátor, který bude umístěn v rozvodně v Hradci, je zařízení skládající se z osmi jednotek. Každá přitom váží zhruba 400 tun. Složitá tak bude i přeprava strojů z oblasti italského Milána až na sever Čech. Zařízení proto poplují po vodě a teprve závěrečnou část cesty na území naší republiky absolvují po silnici. Usazeny budou nakonec do nově vybudované části rozvodny o rozloze dva hektary.

VÍCE BEZPEČÍ

Instalace transformátorů s řízeným posuvem fáze samozřejmě nenahradí rozvoj infrastruktury přenosové soustavy. Koordinované provozování našich PST transformátorů s obdobnými na německo-polské hranici ale pomůže stabilizovat a vymezit tranzitní toky.