Lednice patří ke spotřebičům, které najdeme v každé domácnosti. Přesto, že většinou vydrží fungovat dlouhá léta, občas je třeba třeba ji vyměnit. Měli bychom mít na paměti, že tento přístroj obsahuje velké množství látek, které jsou škodlivé, nebo přímo nebezpečné pro člověka i životní prostředí. Proto musíme za všech okolností dbát na to, aby byla stará lednice bezpečně a odborně zlikvidována.

Likvidaci přístroje má na starost prodejce

O tuto likvidaci by se měl postarat prodejce, u nějž kupujete nový spotřebič - nemusí se jednat jen o lednici, ale o jakékoiv elektrické nebo elektronické zařízení. Proces výměny spotřebičů se nazývá zpětný odběr a od 13. srpna 2005 je nařízen zákonem o odpadech. V praxi to znamená, že ke každému spotřebiči zaplatíme přirážku ve výši několika desítek až stovek korun - nejvyšší poplatek je právě u chladících zařízení nebo obrazovek a monitorů. Všechny polatky míří do fondu, ze něhož je pak financována recyklace starých spotřebičů. Prodejce elektroniky musí starý potřebič buď přímo převzít, a nebo musí zákazníkovi doporučit místo, kde je možno spotřebič zdarma odevzdat.

Recyklace lednice krok za krokem

A co se děje s odevzdanou lednicí? Recyklace je rozdělena do několika fází: nejprve jsou zpracovány plastové a skleněné doplňky. Následují plyny a oleje. Nejopatrněji je třeba nakládat s freony, které byly používany jako chladicí médium ve starých zařízeních a jsou vysoce nebezečné, zejména proto, že ničí ozonosféru a umožňují tak ultrafialovému záření pronikat k povrchu Země.

Na závěr jsou drceny a separovány pevné části. Celá lednice je rozdrcena na několikacentimetrové úlomky, z nichž jsou magnetem odfiltrovány kovové části, pak se odděluje měď a hliník. Na konci celého recyklačního procesu jsou roztříděny všechny materiály, z nichž byla stará lednice vyrobena. Část z nich (zejména kapaliny a plyny) putuje do spalovny nebezpečného odpadu, většina je však znovu využita, například pro výrobu nových spotřebičů.

Pamatujte proto, že odevdáním staré lednice šetříte životní prostředí i cenné materiály, které mohou být znovu využity.

Fotogalerie
2 fotografie