(dále jen „soutěž“)

Pravidla soutěže Chaty a chalupy 2011 („pravidla“)

Soutěž Chaty a chalupy, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 3. 5. 2011 do 16. 9. 2011 na internetových stránkách www.blesk.cz. Soutěží se s digitálními fotogaleriemi chat, chalup a zahrad v souladu s kategoriemi a pravidly soutěže. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotogalerie na zadané téma. Fotogalerií se rozumí sada fotografií chaty, chalupy nebo zahrady a to od 1 fotografie do maximálního počtu 15 fotografií. Jedna fotogalerie smí obsahovat fotografie pouze z jedné kategorie, tedy buď z kategorie Chaty, chalupy nebo z kategorie zahrada. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže, tedy v rámci obou dvou kategorií dohromady, zaslat maximálně 5 fotogalerií, každá o maximálně 15 fotografiích. Fotogalerie lze přihlašovat do dvou kategorií - Chaty a chalupy, Zahrady. Do kategorie Chaty a Chalupy spadají objekty určené k rekreaci. Do soutěže nebudou přijaty komerční objekty a zahrady.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Účastník soutěže zasláním fotogalerií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel.

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) zobrazené objekty resp. věci na fotografiích jsou jeho movitým či nemovitým majetkem nebo takové, pro které získal písemný souhlas vlastníka s jejich užitím v soutěži dle těchto pravidel. Tento souhlas je účastník soutěže povinen kdykoli na vyžádání předložit Provozovateli.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve dvou shodných kolech o třech fázích, které jsou pro soutěžní kategorie totožné – přihlašování, internetové hlasování a SMS hlasování. V každém kole se uskuteční 2 různé soutěžní kategorie. Z internetového hlasování postoupí do SMS hlasování z každé kategorie 30 fotogalerií s nejvyšším počtem hlasů. Ceny v obou kolech obdrží za každou kategorii vždy pět soutěžících, jejichž sada fotografií dostala v SMS hlasování nejvíc hlasů. Fotogalerie přihlášené do prvního kola jsou automaticky přihlášené i do druhého kola.

Soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 5 různých fotogalerií a to v rámci dvou kategorií v obou kolech soutěže. Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie a fotogalerie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování v souladu s harmonogramem uvedeným níže.

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno chaty, chalupy nebo zahrady, popis fotogalerie a lokaci objektu či zahrady zobrazené na fotografii. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže:

1. kolo
Přihlašování: 3. 5. 2011 od 12:00 – 17. 6. 2011 do 12:00 hod.
Internetové hlasování: 20. 6. 2011 od 12:00 – 8. 7. 2011 do 12:00
SMS hlasování: 11. 7. 2011 od 12:00 – 18. 7. 2011 do 12:00
Vyhodnocení: 20. 7. 2011

2. kolo
Přihlašování: 18. 7. 2011 od 12:00 – 19. 8. 2011 do 12:00 hod.
Internetové hlasování: 22. 8. 2011 od 12:00 – 2. 9. 2011 do 12:00
SMS hlasování: 5. 9. 2011 od 12:00 – 12. 9. 2011 do 12:00
Vyhodnocení: 16. 9. 2011

 


Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek hobby.blesk.cz dle svých osobních preferencí. Na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

Třicet fotografií z každé kategorie s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do SMS hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení první fotografie z fotogalerie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se ve druhém kole neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 907 99 09 je 9 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@ringier.cz nebo volejte na 245 001 115 v prac. dny 8-17 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Ceny získává v každém kole pět účastníků soutěže, jejichž fotogalerie získala v dané soutěžní kategorii nejvíce SMS hlasů v SMS hlasování, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení první fotografie z dané fotogalerie do soutěže. Fotogalerie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první z fotogalerií se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). Pět soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotogalerie dostaly nejvíce SMS hlasů, získají tyto ceny:

1. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 15.000 Kč
2. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 10.000 Kč
3. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 5.000 Kč
4. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 3.000 Kč
5. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 1.500 Kč

Účastník soutěže se po dobu celé soutěže může stát výhercem pouze jedenkrát (toto omezení se netýká speciální odměny – ceny redakce). V případě, že se stane vítězem proběhlé kategorie, nemůže už vyhrát v žádné další kategorii, ať už v tomtéž či v dalším kole. Zvítězí-li účastník soutěže ve více kategoriích ve dvou kolech, počítá se jeho vítězství v dříve proběhlém kole a tedy i kategorii. Zvítězí-li účastník soutěže ve více kategoriích v jednom kole, počítá se jeho vítězství v té kategorii, ve které získal nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhodne o tom, ve které kategorii bude vítězství započteno redakce, a to s ohledem na kvalitu a počet obdržených hlasů druhé nejúspěšnější fotogalerie v daných kategoriích (tzn. v případě rovnosti hlasů bude vítězství započteno v té kategorii, kde je druhá nejúspěšnější fotogalerie méně kvalitní a obdržela méně hlasů).


V případě, že soutěžící zvítězí ve více kategoriích v jednom kole a je započteno pouze vítězství v té kategorii, v níž získal více hlasů nebo zvítězil v kategoriích v obou kolech a je započteno pouze vítězství z 1. kola, postupuje se v kategorii, v níž se jeho vítězství nezapočítává následovně: posune se jeho umístění na 2. místo a účastník soutěže, jenž by se jinak umístil na 2. místě v dané kategorii, se stává vítězem této kategorie.


Tři vybraní soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotogalerie, bez ohledu na kategorii, do níž byla fotogalerie přihlášena, určila odborná porota jako fotograficky nejatraktivnější, získají speciální odměnu – cenu redakce.

Ceny redakce
1. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 3.000 Kč
2. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 2.000 Kč
3. místo - poukázka na výrobky od společnosti ETA v hodnotě 1.000 Kč

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz vždy po vyhodnocení daného soutěžní kola, nejpozději však do 16. 9. 2011.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 30. 9. 2011. Výhra bude předána v sídle Provozovatele Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení  pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně,  je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.