Pondělí 11. prosince 2023
Svátek slaví Dana, zítra Simona
Oblačno, déšť se sněhem 3°C

Pravidla

Soutěž Kočka Česka 2018, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 25. 9. 2018 do 9. 11. 2018 na internetových stránkách blesk.cz. Soutěží se ve dvou úrovních. Jedna se týká právnických osob, tj. útulků, druhá se týká fyzických osob soutěžícím starších18 let.

 

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

 

Účastníkem soutěže se stává 

1.) právnická osoba se sídlem v České republice provozující útulek (dále také jako „útulek“), který pečuje o kočky a který bude přihlášen v souladu s těmito pravidly a učiní tak k tomu oprávněná fyzická osoba (tj. osoba oprávněná zastupovat předmětný útulek). Přihlašovat lze jen útulky registrované podle § 42 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb (zákona o veterinární péči). Každý útulek smí soutěžit pouze s jedním profilem, kde může být vložena pouze jedna soutěžní fotografie a musí být vyplněný veškeré údaje v přihlašovacím formuláři, tj. název útulku, jeho sídlo, popis útulku, jméno a příjmení přihlašující osoby, telefon a fotografie útulku.

2.) fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice či občané Slovenské republiky dlouhodobě pobývající na území České republiky a mající zde korespondenční/doručovací adresu, kteří v souladu s těmito pravidly vyplnili veškeré údaje v přihlašovacím formuláři, tj. jméno a příjmení majitele kočky, telefon, jméno kočky, její rasa, věk, popis, fotografii kočky a výběr preferovaného útulku přihlášeného do soutěže dle předchozího bodu a sami se tak přihlásili s fotografií své kočky do soutěže. Každý soutěžící smí přihlásit max. 5 koček, přičemž každá kočka bude mít vlastní profil. Každá kočka smí soutěžit pouze s jedním profilem, kde může být vložena pouze 1 soutěžní fotografie. Přihlašovat lze jen žijící kočky, a tato podmínka se vztahuje ke dni přihlášení kočky do soutěže. 

Odesláním přihlašovacího formuláře potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby uvedené výše. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

  

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

 

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

f) (v případě účastníka fyzické osoby) je majitelem kočky zobrazené na soutěžní fotografii nebo má kočku v dlouhodobé péči a je oprávněn ji do soutěže přihlásit (v případě útulků apod.)

g) (v případě účastníka právnické osoby) osoba, jenž přihlašuje právnickou osobu je oprávněna právnickou osobu zastupovat a učinit tak její přihlášení do soutěže a následné úkony v podobě převzetí výhry, a že výhra bude použita pro potřeby útulku.

 

Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

Provozovatel je zejména oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky 

a) jejichž fotografie neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) fotografie či přihlášený popis obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) fotografie či přihlášený popis by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášený účastník vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování útulků, přihlašování účastníků – fyzických osob do hlavní soutěže, SMS hlasování (hlavní soutěž) + 3 minihry (vedlejší soutěže). V hlavní soutěži se hlasuje formou SMS hlasování a ceny obdrží 3 účastníci – fyzické osoby, jejichž fotka kočky obdrží nejvyšší počet hlasů a dále 3 účastníci – právnické osoby, tj. útulky, které obdržely prostřednictvím svých patronů v podobě fyzických osob nejvyšší počet hlasů. Nad rámec uvedeného bude ze všech přihlášených účastníků – fyzických osob ještě udělena cena odborné poroty složené ze zástupců redakce, a to jednomu účastníkovi soutěže. V minihrách se hlasuje formou internetového hlasování, které proběhnou ve třech kolech (vedlejší soutěž) a vítězi se stanou vždy v každém kole 3 účastníci – fyzické osoby, jejichž fotka kočky obdrží nejvyšší počet hlasů.  

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po úplném vyplnění přihlášky. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil, který podléhá schválení ze strany Provozovatele. Účastníci se přihlašují skrze k tomu určený formulář na internetových stránkách blesk.cz. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se prostřednictvím svého emailu, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

Harmonogram soutěže

Přihlašování útulků: od 25. 9. 2018 od 8:00 do 5. 10. 2018 do 12:00

Přihlašování uživatelů: od 8.10.2018 od 8:00 do 19.10.2018 do 12:00

SMS hlasování: 22.10.2018 od 8:00 do 12.11.2018 do 12:00

Minihry: 22.10.2018 od 8:00 do 26.10.2018 do 12:00 – 1. minihra (internetové hlasování)

29.10.2018 od 8:00 do 2.11.2018 do 12:00 – 2. minihra (internetové hlasování)

5.11.2018 od 8:00 do 9.11.2018 do 12:00 – 3. minihra (internetové hlasování)

Vyhodnocení: do 26. 11. 2018

  

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých účastníků – fyzických osob, resp. jejich fotografií uveřejněných na blesk.cz rozhodnou hlasováním uživatelé formou SMS dle svých osobních preferencí na základě kritéria nejhezčí fotografie. Hlasování bude probíhat vždy v období určeném pro hlasování, které je uvedeno v harmonogramu soutěže.

 

Pořadí jednotlivých útulků uveřejněných na blesk.cz je určeno podle toho, kolik hlasů jednotlivé útulky získají prostřednictvím svých patronů.

 

Cenu redakce získá jeden ze všech přihlášených účastníků – fyzických osob, jehož vybrala porota složená ze členů redakce dle svých osobních preferencí na základě kritéria nejzajímavější příběh.

 

O pořadí jednotlivých účastníků – fyzických osob, resp. jejich fotografií uveřejněných na blesk.cz v rámci miniher rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek blesk.cz dle svých osobních preferencí na základě kritéria nejhezčí fotografie. Hlasování bude probíhat vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

 

V případě rovnosti hlasů u účastníků - fyzických osob v hlavní soutěži a v rámci minihry rozhoduje dřívější datum, příp. čas přihlášení vítězné fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). V případě minihry, tj. v rámci všech tří kol miniher, může jeden účastník – fyzická osoba, získat výhru pouze 1x. V případě, že by takový účastník obsadil v rámci 1 kola vícero výherních pozic či výherní pozici i v následujících kolech, obsadí jeho výherní pozici obsazenou v rozporu s tímto pravidlem vždy účastník – fyzická osoba následující v pořadí s nejvyšším počtem obdržených hlasů.

 

Hlasování formou sms není nijak omezeno. Hlasování formou internetového hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

 

Cena 1 hlasu zaslaného formou SMS zprávy odeslané na číslo 900 11 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů, kdy v rámci jedné SMS v hodnotě 6 hlasů odeslané na číslo 900 11 50 bude cena takového balíčku činit 50 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory a v rámci jedné SMS v hodnotě 10 hlasů odeslané na číslo 900 11 80 bude cena takového balíčku činit 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

  

Přihlášením do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptují účastníci, resp. hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Prémiové služby a SMS hlasy lze přijímat pouze z telefonních čísel začínajících "+420". SMS zprávy ze zahraničních čísel nebudou přijaty.

 

Ceny

Ceny získávají tři účastníci soutěže – fyzické osoby, jejichž fotografie získala nejvíce SMS hlasů v SMS hlasování, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů.

  

Tito tři soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce SMS hlasů, získají tyto ceny:

1. místo – 15 000 Kč + balíček v hodnotě 2 000 Kč od PROFIZOO.CZ + diplom pro kočku nebo kocoura

2. místo – 8 000 Kč + balíček v hodnotě 2 000 Kč od PROFIZOO.CZ + diplom pro kočku nebo kocoura

3. místo – 5 000 Kč + balíček v hodnotě 2 000 Kč od PROFIZOO.CZ + diplom pro kočku nebo kocoura

 

Cenu redakce získá jeden ze všech přihlášených účastníků – fyzických osob, jehož vybrala porota složená ze členů redakce na základě svých preferencí. Výherce získává od pořadatele Apple iPhone 6s 32 GB a diplom pro kočku nebo kocoura.

 

Tři soutěžící útulky, které splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž profily byly vybrány výherci fyzickými osobami, získají tyto ceny:

1. místo – 30 000 Kč + balíček v hodnotě 2 000 Kč od PROFIZOO.CZ

2. místo – 10 000 Kč + balíček v hodnotě 2 000 Kč od PROFIZOO.CZ

3. místo – 5 000 Kč + balíček v hodnotě 2 000 Kč od PROFIZOO.CZ

 

V každém kole miniher zvítězí vždy tři účastníci – fyzické osoby, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie dostaly nejvíce hlasů formou internetového hlasování. Získají tyto ceny:

1. místo – voucher na odběr produktů Kočka není pes v hodnotě 1500 Kč + kniha Deník mojí kočky

2. místo – voucher na odběr produktů Kočka není pes v hodnotě 1000 Kč + kniha Deník mojí kočky

3. místo – voucher na odběr produktů Kočka není pes v hodnotě 500 Kč + kniha Deník mojí kočky

 

Veškeré výše uvedené ceny jsou uvedeny před zdaněním, tj. před odečtením částky ve výši příslušné daně, kterou v případě výher u výherců fyzických osob odvede Provozovatel. V případě výher u právnických osob, tj. útulků, je výhra zdanitelným příjmem takové právnické osoby, která je povinna jej odvést.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže (jak účastníci, tak útulky) budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách blesk.cz do 26. 11. 2018. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 26. 11. 2018. Výhry budou v případě věcných výher zaslány výhercům poštou. Finanční výhry budou zaslány výhercům na jimi písemně sdělený účet, přičemž tento jsou povinni výherci sdělit nejpozději do 3. 12. 2018. Výherce, jenž zastupuje právnickou osobu, prohlašuje a nese odpovědnost za to, že výhru přebírá ve prospěch předmětné právnické organizace, tj. útulku. Pokud výherce nepřevezme výhru či nesdělí ve shora uvedeném termínu předmětné číslo účtu, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka hry v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů pro účastníky marketingových akcí, která je uveřejněna v zápatí v sekci „Informace o zpracování osobních údajů“ veškerých webových stránek společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Týdenní ceny