Tipnete si, kolik je v České republice registrovaných soukromých subjektů? Představte si, až 25 000! Jde o drobné zemědělce (fyzické osoby), ale i velké zemědělské podniky (právnické osoby, které vznikly převážně z bývalých státních statků nebo JZD). Hospodaří přibližně na polovině celkové rozlohy naší země. Do těchto čísel patří také zhruba 2500 ekofarem, které obdělávají 370 000 hektarů. Pro naše zemědělství je typické, že ubývá orné půdy, zvyšuje se objem travních porostů a hospodaří se většinou na pronajatých pozemcích. A co se nejčastěji pěstuje a chová? „Z hospodářských plodin převažují obiloviny, především pšenice, ječmen a kukuřice,“ upřesňuje Ing. Veronika Kutilová z Asociace soukromého zemědělství ČR, „z olejnin řepka olejka a dále pícniny. V živočišné výrobě převládá mléčný a masný skot, prasata, drůbež, ovce a kozy.“

Rady pro budoucí farmáře

Určitě víte, že zemědělství můžeme rozdělit na klasické (konvenční) a stále oblíbenější ekovýrobu. Chcete-li se stát ekofarmářem, musí vaše hospodářství splnit evropské normy (nařízení Rady 834/2007 a nařízení Komise 889/2008), které jsou stejné pro všechny farmy na území Evropské unie, a dále náš zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Co to znamená v praxi? „Ekofarmáři nesmí používat k pěstování plodin chemické přípravky na ochranu rostlin, průmyslově vyráběná hnojiva nebo geneticky modifi kované organismy,“ uvádí Martin Leibl, vedoucí oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství ČR. „Ekologicky chovaná hospodářská zvířata musí mít přístup do výběhů, jsou živená krmivem vyprodukovaným opět na ekologické farmě, drůbež nelze zavírat do klecí,“ ještě doplňuje.

Kontrola ze tří stran

Ministerstvo zemědělství ČR pověřilo kontrolou ekozemědělských subjektů tři organizace: KEZ o.p.s., ABCERT AG a BIOKONT CZ s.r.o. Jak to funguje? Ekofarmář uzavře smlouvu s jednou z firem, následuje vstupní kontrola hospodářství, při které musí prokázat dodržování ekologických pravidel v celém řetězci výroby a zpracování produkce. Další kontroly jsou každý rok a podle jejich výsledků získá ekofarmář certifi kát na bioprodukty. Průběžně probíhají také neohlášené kontroly. „Státním logem pro biopotraviny se mohou označovat pouze certifi kované bioprodukty a z nich zpracované biopotraviny. Logo je zárukou jejich pravosti,“ dodává Martin Leibl.

Fotogalerie
3 fotografie

Dosáhnete na dotace?

Málokdo začíná s kapsami plnými peněz, proto neškodí vědět, kde získat pomoc. Státní podporu mohou dostat čeští a moravští ekozemědělci z Programu rozvoje venkova. „Jedná se o dotaci na plochu zemědělské půdy zařazenou do ekologického zemědělství. Ekozemědělci jsou také bodově zvýhodnění při hodnocení investičních projektů (například nákup mechanizace, vybudování ubytovacích kapacit), které si mohou na MZe ČR v rámci Programu podat,“ upřesňuje Martin Leibl. Další dotace ze stejného programu, i když podle jiných pravidel, získávají také konvenčně hospodařící zemědělci. „Využít lze i ostatní dotační programy, například Předčasné ukončení zemědělské činnosti pro urychlení generační výměny na venkově nebo program (plán, fond) na podporu mladých začínajících zemědělců,“ doplňuje Ing. Kutilová. „K získání některých dotací musí však zemědělec splnit podmínku zemědělského vzdělání.“ Poradenskou a organizační podporu pro své členy i další soukromé zemědělce poskytuje například Asociace soukromého zemědělství ČR (www.asz.cz).

České i zahraniční BIO

Uhádli byste, kterým ekopotravinám dávají zákazníci přednost? Podle výsledků průzkumu zveřejněného na stránkách MZe ČR jde hlavně o mléčné výrobky, pečivo nebo ovocné šťávy. Ovšem z tuzemských zdrojů si můžete koupit třeba také vejce, maso, mouku a těstoviny, zeleninu i ovoce (včetně sušeného), med, marmelády, sušenky, ba dokonce i víno. Ze zahraničních biopotravin dostupných na našem trhu jmenujme například oblíbené rostlinné oleje, čaje a trvanlivé výrobky.